Schio - Zona e Emisioneve të Ulëta në dimër
Portali u zhvillua me mbështetjen e