Shembuj të disa të dhënave që mund të sigurojmë përfshijnë një 'Panel Online' për të dhënë një përmbledhje të të dhënave - shihni një shembull të formatit më lart (ju lutem vini re, të dhënat në shembullin e paraqitur më lart nuk janë azhurnuar).

Këto të dhëna janë gjithashtu të disponueshme me avantazhet e ndryshme që kanë lloje të ndryshme të karburantit.

Ne gjithashtu mund të sigurojmë të dhënat tona në hartat tuaja në internet, siç kemi në tonin Harta UVAR.

Ne mund të ofrojmë raport për lloje të ndryshme të skemave, të tilla si Qytetet Zero Emisioneve ose Vendeve.

Si dhe stimujt më të njohur kombëtar të automjeteve elektrike, ekzistojnë mijëra stimuj rajonalë dhe lokalë. Këto stimuj përfshijnë grante, ose ulje të kostove, si dhe stimuj pa para, të tilla si parkim preferencial ose korsi trafiku, ose qasje në Zonat e Emetimit Zero. Ne mund të japim informacion për këto.

Portali u zhvillua me mbështetjen e